Vols saber-ne més?

Propietat industrial

S’entén per Propietat Industrial un conjunt de drets exclusius que protegeixen tant l’activitat manifestada en els nostres productes, nous procediments o nous dissenys, com l’activitat mercantil, mitjançant la identificació en exclusiva de productes i serveis oferts en el mercat.

El registre de la Propietat Industrial (RPI) és un organisme autònom del Ministeri d'Indústria que impulsa i dóna suport el desenvolupament tecnològic i econòmic atorgant protecció jurídica a les diferents modalitats de Propietat Industrial mitjançant la concessió de patents d'invenció, models d'utilitat, dibuixos i models industrials, marques i noms comercials i difonent informació relativa a la mateixa.

La protecció jurídica

Els títols de Propietat Industrial es refereixen a les invencions industrials, els dissenys industrials i els signes distintius de productes i serveis. 

Per la protecció jurídica de les Invencions, el RPI concedeix Patents i Models d’Utilitat.

Què és una patent?

Una Patent és un títol que reconeix el dret d'explotar en exclusiva la invenció patentada, impedint a uns altres la seva fabricació, venda o utilització sense consentiment del titular. Com a contrapartida, la Patent es posa a la disposició del públic per el general coneixement.

El dret atorgat per una Patent no és tant el de fabricació, l'oferiment en el mercat i la utilització de l'objecte de la Patent, que sempre té i pot exercitar el titular, sinó, sobretot i singularment, “el dret d'excloure a uns altres” de la fabricació, utilització o introducció del producte o procediment patentat en el comerç. La Patent pot referir-se a un procediment nou, l'aparell nou, un producte nou o un perfeccionament o millora dels mateixos.  La durada de la Patent és de vint anys a contar des de la data de presentació de la sol·licitud. Per a mantenir-la en vigor, cal pagar les taxes anuals a partir de la seva concessió.

Que és un model d'utilitat?

El Model d'Utilitat protegeix invencions en menor  inventiu que les protegides per Patents, consisteixen, per exemple, a donar a un objecte una configuració o estructura de la qual es derivi alguna utilitat o avantatge pràctic. El dispositiu, instrument o eina protegible pel model d'Utilitat es caracteritza per “la seva utilitat” i no per “la seva estètica” com ocorre en el disseny industrial. L'abast de la protecció d'un Model d'Utilitat és similar al conferit per la Patent.

La durada del Model d'Utilitat és de deu anys des de la presentació de la sol·licitud. Per al manteniment del dret cal el pagament de les taxes anuals.

Dissenys industrials

Es la protecció jurídica dels Dissenys industrials (Tant models com dibuixos) 

Signes distintius

Per la protecció jurídica dels Signes Distintius, el RPI concedeix Marques de productes o serveis i Noms Comercials.

Què és una marca?

Una Marca es un títol que concedeix el dret exclusiu a la utilització de una determinada identificació de un producte o un servei en el mercat.

Poden ser marques les denominacions, logotips , escuts, gravats, segells, raons socials, etc.

Què és un nom comercial?

Un Nom Comercial és un títol que concedeix el dret exclusiu a la utilització dels noms de persones i societats com identificadors dels mateixos en el mercat. Els Noms Comercials, com títols de Propietat Industrial, són independents dels noms de les societats inscrites en els registres mercantils. El fet de tenir la societat inscrita en el Registre Mercantil, no concedeix cap propietat ni exclusivitat del nom que s'utilitza comercialment.

Marca internacional

Possibilita obtenir la protecció d'una marca en tots els països que hagin signat un acord a aquest efecte. Per a poder gaudir de la protecció internacional que ofereix el Conveni, el sol·licitant ha de sol·licitar primer el registre de la seva marca en el país d'origen.

Marca comunitària

Es caracteritza per establir un procediment únic per obtenir una marca per a tot el territori de la Unió Europea, mitjançant l'Oficina de l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO), amb seu a Alacant.

Propietat intel·lectual

Què és el R.P.I.?

El Registre de Propietat Intel·lectual és un organisme previst en la Llei de Propietat Intel·lectual, concebut com un dels sistemes de protecció dels drets de la Propietat Intel·lectual. Mitjançant l'inscripció de les obres susceptibles de protecció en el Registre competent s'obté un mitjà de prova per  acreditar qui és l'autor d'una obra inscrita i a qui corresponen els drets d'explotació econòmica de l'obra. Els drets d'explotació tenen com regla general una durada de setanta anys després de la mort de l'autor.

Marc legal

La principal legislació aplicable en matèria de Propietat Intel·lectual és:

R.D.L. 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s'aprova el text refet de la Llei de Propietat Intel·lectual, publicat en el BOE en data del  22 d’abril del 1.996. I per ordre del 4 d’abril del 1.996 s’estableix el Registre de la Propietat Intel·lectual Territorial.

La legislació sobre Propietat Intel·lectual e Industrial és competència exclusiva de l'Estat ( art. 149 de la Constitució Espanyola), i l’execució d’aquesta legislació correspon a la Generalitat de Catalunya en virtut de l’article 11.3 de l'Estatut d'Autonomia.

Es tracta d'una normativa en constant desenvolupament atenent la importància que tenen en aquesta matèria els avenços tècnics. La normativa espanyola aquesta cada vegada mes condicionada per la normativa comunitària que pretén harmonitzar en aquest camp la legislació de tots els països de la Unió Europea.

En virtut de convenis i tractats internacionals als quals s'ha d'adherir l'Estat, els autors espanyols estan protegits a gairebé tots els països del món. Els estrangers tenen la protecció que els correspon segons els convenis firmats amb els seus països.

L'indicador del Copyright 

A les obres sol aparèixer aquest símbol que indica qui és el titular en exclusiva del dret d'explotació sobre una obra. A continuació del titular és convenient indicar el lloc i la data de divulgació de l'obra.